Zásilkovna
Najdete nás na Facebooku
Ověřeno zákazníky

Obchodní podmínky

Úvodní stránka > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

 

 

Reklamace zboží:

Dle § 616 občanského zákoníku odpovídáme jako dodavatel za to, že věc je při Vašem převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, máte právo na to, aby Vám byla věc bezplatně a bez zbytečného odkladu do stavu odpovídajícího v kupní smlouvě, a to dle Vašeho požadavku buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou jste věděli nebo rozpor s kupní smlouvou jste sami způsobili. Pokud se rozpor s kupní smlouvou objeví během 6-ti měsíců ode dne převzetí věci, je považován za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Dále dle § 619 a násl. občanského zákoníku Vám odpovídáme za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba na námi zaslané zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. K uplatnění záruky postačuje doklad o zakoupení věci. Tento si pečlivě uschovejte. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci. U vady, kterou lze odstranit máte právo, aby byla bezplatně a včas řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, můžete požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, můžete žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, máte právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Totéž platí v případě, že se jedná o vady odstranitelné, které však nemůžete pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné, můžete požadovat buď výměnu věci nebo přiměřenou slevu z ceny nebo můžete od smlouvy odstoupit.

Pokud se objeví nějaké závady na zakoupeném zboží, kontaktujte neprodleně náš e-shop.. Sdělte nám popis závady včetně požadavku na vyřízení reklamace. Reklamaci je možno uplatnit i přímo osobně v našem výdejním skladu. Budeme Vás informovat, jakým způsobem zašlete zboží nazpět.
Jakmile obdržíme vadné zboží, posoudíme oprávněnost reklamace. Pokud nebude na první pohled závada patrná a bude potřebné odborné posouzení platí, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud s Vámi nebude dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Práva zanikají, nebyla-li uplatněná v záruční době. Doba od uplatnění práva s odpovědností za vady až do doby, kdy po skončení opravy jste povinni věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znova od převzetí nové věci. Totéž platí u výměny součástky.

Možnost odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Ze zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku) máte dle § 53 odst. 7 právo odstoupit od smlouvy která byla uzavřena přes internet, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud tedy po obdržení zásilky zjistíte že vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost do 14 dnů od jeho převzetí od smlouvy odstoupit a zboží bez uvedení důvodu vrátit. Za vrácené zboží zaplacené finanční prostředky Vám budou v zákonné lhůtě 30 dnů vráceny zpět poštovní složenkou nebo v případě dohody bankovním převodem na Vámi písemně sdělený účet. Dle § 53 odst. 8 písm. d) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal. Podmínkou pro možnost odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz za toto zboží je že zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu. K dodržení lhůty 14 dnů pro odstoupení je nutné a podmínkou pro vrácení peněz je, že zásilku odešlete poštovním balíkem (ne na dobírku) nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží na adresu pobočky která Vaši objednávku vyřizovala. Tuto adresu naleznete v písemném potvrzení objednávky které bylo doručeno na Vaši emailovou adresu, nebo přímo v hlavičce prodejního dokladu který Vám byl doručen spolu se zásilkou. Ve Vámi vracené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení dobírky či doklad o zaplacení ceny v hotovosti při osobním odběru na některé z našich poboček.

Storno poplatky, smluvní pokuta:

Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 250 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři FOX HOLDING s.r.o. k vymáhání. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo na úhradu nákladů spojených sezásilkou a to :  zaplacení poštovného a balného zákazníkem (odběratelem). Tato úharada nákladů bude v případě včasného neuhrazení ,postoupena k vymáhání advokátní kanceláři FOX HOLDING s.r.o. Pokud má zákazník zájem o opětovné poslání již jednou nevyzvednutého zboží, bude mu k původní ceně zaúčtováno ještě jednou poštovné a balné. 

Můj účet

LEGO

Hračky

Společenské hry

Jak nás zákazníci
hodnotí